Panel klienta online Zgłoszenie online
Flaga Flaga Flaga
  Główna Odzyskiwanie Referencje Cennik Procedura Poufność Kontakt
Pogotowie całodobowe 663 690 690
 

Kasowanie Danych

kasowanie Kasowanie danych ma na celu bezpowrotne usunięcie informacji zapisanych na elektronicznym nośniku informacji, tak by nie było możliwości przywrócenia dostępu do nich.

Kasowanie danych zalecane jest w szczególności w przypadkach:
  1. Wymiany całych komputerów na nowe
  2. Awarii dysku i wymiany na nowy
  3. Przeznaczenia sprzetu komputerowego do utylizacji
  4. Sprzedaży sprzętu
Operacja kasowania danych ma zatem na celu zabezpieczenie informacji przed dostępem osób trzecich i nieuprawnionym wykorzystaniem danych w przypadkach przekazywania nośników innym podmiotom.

W szczególności chronić należy dane firmowe, które mogą zostać niewłaściwie wykorzystane np. przez konkurencję, ale także dane osobiste, jak chociażby hasła, czy numery dostępowe do kont bankowych, które wykorzystywane są niejednokrotnie przez oszustów.

Należy mieć świadomość, iż samodzielne usunięcie danych z dysku przy użyciu zwykłych komend dostępnych z poziomu klawiatury typu Delete, czy amatorskich programów dostępnych powszechnie w sieci, a nawet formatowanie nośnika nigdy nie daje 100% skuteczności usunięcia danych. Zwykle po takich samodzielnych próbach dane można bez problemu odzyskać już przy użyciu prostego programu, nie wspominając już o możliwościach technicznych firm świadczących usługi profesjonalnego odzyskiwania danych. Zatem niedopuszczalne jest wyrzucenie dysku twardego na śmietnik, razem z innymi niepotrzebnymi rzeczami, bowiem zwykle informacje (lub przynajmniej ich część) zapisane na dysku twardym noszą znamiona danych osobowych w myśl rozumienia przepisu art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych. Wyrzucenie dysku bez wcześniejszego zabezpieczenia zawartych na nim zapisów stwarza realne zagrożenie dostępu do danych osobowych osób nieuprawnionych. Istnieje również także ryzyko, iż w takiej sytuacji Generalny Inspektor Danych Osobowych może nałożyć na administratora danych (właściciela czy osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych), grzywnę.

Z powyższego wynika więc, iż konieczność kasowania danych przez firmy i instytucje wypływa nie tylko z samego rozsądku użytkowników komputerów, czy administratorów sieci, ale obowiązki w tym zakresie nakładają przepisy oowiązującego prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004r. Nr 100, poz.1024)urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do:

ico

likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie;

ico

przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do przetwarzania danych, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie;

ico

naprawy pozbawia się wcześniej zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora danych.


Kasowanie danych może odbywać się na trzy sposoby, w zależności od potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Metody kasowania danych

ico Kasowanie danych programowe

ico Kasowanie danych sprzetowe

ico Utylizacja nośników

Zalety zlecenia kasowania danych podmiotowi zewnętrznemu:

  1. Realizacja obowiązków ustawowych w zakresie zapewnienia należytej ochrony danym zapisanym na nośnikach elektronicznych

  2. Koszt zakupu specjalistycznych urządzeń do kasowania danych obciąża wykonawcę usługi (MiP DATA RECOVERY)

  3. Brak kosztów zatrudnienia pracownika, do którego obowiązków należałoby kasowanie danych oraz ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa pracy z urządzeniem emitującym silne pole magnetyczne

  4. Otrzymanie certyfikatu zaświadczającego o bezpowrotnym wykasowaniu danych z dostarczonego nośnika
 
1. Ministerstwo Sprawiedliwosci [zobacz]
2. Computerland [zobacz]
3. Fiat Bank Polska S.A. [zobacz]
4. Millennium Dom Maklerski S.A. [zobacz]
5. Philips Polska [zobacz]
6. Shell Gas Polska Sp. z o.o. [zobacz]
7. Ministerstwo Spraw Zagranicznych [zobacz]
8. Sky Europe Airlines S.A. [zobacz]


odzyskiwanie danych